Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~1FD54DE7248405ABC4C5D8C8651684B25467E7D371D38B883ACFEA2FB978926A1AC468B26B95137D0DC7A133CE75CABBAD422E6111E50846C42028FA49481BA539C0AC3BCDFC1CB163E9456E343DC631FEF88A5961AFE7DD3A695DEC741A463F2B207649A4295A7C7D0E3D19F6279D4D51A7BEAC0B075BFD32B743FE690E3EADA6FA048E0561DC0495141864008ACE2B0332436B3A39488702CBF4A8F3283F9AE0164F075753BB1559EC9FDBBF5775B167D7CC3B90471D2496E3BC90D19D9562930C5AB8729CF07FFB945729C57191D28D00C56193D42989E31A57D23C5D20C561BCB76BCA9B3F94
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES - Πεπραγμένα
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο έργο MEDSEATIES (Inclusive Governance for Sustainable Mediterranean Coastal Metropolis -Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENPI CBC MED. Το έργο ξεκίνησε στις 15-1-2014 και ολοκληρώθηκε στις 30-5-2016 (κατόπιν της παράτασης που δόθηκε από τον Επικεφαλής του Προγράμματος για την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών).


Το έργο MEDSEATIES χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED «Μεσογειακή Θαλάσσια Λεκάνη - Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία Ευρωπαϊκής Γειτνίασης και Εταιρικής Σχέσης (Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme Cross – Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument)»/ Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία - MED».

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα και το αριθ. 2450/ 55/ 30-12-2013 GRANT CONTRACT μεταξύ των εταίρων η αρχική χρηματοδότηση του Δήμου (100% για τη συμμετοχή του, συγκεκριμένα, δε, από το πρόγραμμα MED κατά 90% και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ως Εθνική Συμμετοχή, κατά 10%), ανερχόταν στα 111.239,85€ και αφορούσε στις δαπάνες των επιμέρους δράσεων, στα απρόβλεπτα και τα έξοδα διαχείρισης, ενώ το 2015, μετά την έγκριση πρόσθετου ποσού επιχορήγησης 3.500€ προς κάθε εταίρο, ο συνολικός προϋπολογισμός ειδικότερα για το Δήμο Θεσσαλονίκης ανήλθε τελικά στο ποσό των 114.983,91€.


Πρωταρχικοί στόχοι του έργου MEDSEATIES ήταν οι εξής: 

          1) η ανάδειξη των θεμάτων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων για την εφαρμογή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ)*
         
2) η ενδυνάμωση των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκόμενων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω του συνολικού σχεδιασμού και της εφαρμογής συντονισμένων δράσεων και πολιτικών διαχείρισης για την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών των Μεσογειακών πόλεων

(*ΟΔΠΖ: “Εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των διαδικασιών χάραξης πολιτικής που αφορούν στις παράκτιες ζώνες, το οποίο αντιμετωπίζει τις αλληλεπιδράσεις θάλασσας-ξηράς των παράκτιων δραστηριοτήτων με συντονισμένο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και των θαλάσσιων ζωνών” )
 
Επικεφαλής εταίρος ήταν ο Οργανισμός Πόλεων & Περιφερειών για τη Μεσογειακή Αειφορία (AVITEM)- Γαλλία, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι:

         
1.  Δήμος Μασσαλίας - Γαλλία
         
2.  Δήμος Γένοβας - Ιταλία
         
3.  Δήμος Θεσσαλονίκης
         
4.  Μεσογειακή Περιφέρεια Τουλόνης - Γαλλία
         
5.  Θαλάσσιος Πόλος Τεχνολογίας Τουλόνης - Γαλλία
         
6.  Περιφέρεια Θαλάσσιας Τεχνολογίας Λιγουρίας - Ιταλία
         
7.  Οργανισμός Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης Άκαμπα - Ιορδανία
         
8.  Δημοτική Κοινότητα Αλ Φάγια - Λίβανος
         
9.  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Λιβάνου - Λίβανος
         
10. Πανεπιστήμιο Αλ Μανάρ Τρίπολης - Λίβανος
         
11. Πανεπιστήμιο Ιορδανίας – Τμήμα Θαλασσίων Επιστημών της Άκαμπα - Ιορδανία

Από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν, επιπλέον, ως συνεργαζόμενοι εταίροι του, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 
Βάσει του υπ’ αριθμ. 2450/ 55/ 30-12-2013 GRANT CONTRACT μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου, προβλέπονταν οι σχετικές δράσεις κάθε εταίρου,  οι οποίες και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιμέρους Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) του MEDSEATIES, που ήταν τα εξής:

          - ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός του έργου MEDSEATIES
          - ΠΕ2: Επικοινωνία & Δημοσιότητα του έργου MEDSEATIES
          -
ΠΕ3: Διάδοση αποτελεσμάτων – Δικτύωση του έργου MEDSEATIES
          -
ΠΕ4: Πλαίσιο Συμμετοχής Φορέων στη Διαχείριση Αστικών Παράκτιων Ζωνών
          -
ΠΕ5: Μεταφορά Τεχνογνωσίας στη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών μεταξύ των εταίρων
 
Ως Υπηρεσία υλοποίησης του έργου από το Δήμο Θεσσαλονίκης, για το έτος 2014, ορίστηκε η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού και στη συνέχεια, για το 2015 και εξής, με την υπ’ αριθ. 127/ 2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκε η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Επιπρόσθετα, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των ζητημάτων που αποτέλεσαν το αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου, συγκροτήθηκε, με τις αριθ. 2354/ 2014, 848/ 2015 και 974/ 2016 αποφάσεις Αντιδημάρχου και Δημάρχου, η Ομάδα Έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με διατμηματική στελέχωση.

Με τις ίδιες παραπάνω αποφάσεις περιγράφηκαν συγκεκριμένα οι πιο εξειδικευμένοι άξονες για τη διαχείριση του παράκτιου μετώπου της πόλης της Θεσσαλονίκης, ως εξής:

          √ Ανάδειξη του Παραθαλάσσιου Τόξου Ανάπτυξης – Τουρισμού - Πολιτισμού: «…από το Λιμάνι ως το Μέγαρο
             Μουσικής, τον Κελάριο Κόλπο και το ‘Παλατάκι’»
          √ Αξιοποίηση Πόλων με Αναπτυξιακή Δυναμική και Ανάδειξη Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέματος
          √ Στροφή της Πόλης προς τη Θάλασσα
          √ Σχέση Πόλης – Λιμένα Θεσσαλονίκης: Η σύνδεση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την πόλη της Θεσσαλονίκης
          √ Ενεργοποίηση και Καθιέρωση της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης
          √ Διερεύνηση Σύστασης Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων/ Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου Δ. Θεσσαλονίκης
          √ Προοπτικές για την απόδοση της Παλιάς Παραλίας κυρίως στους πεζούς
          √ Προοπτική Δημιουργίας Δικτύου Μαρινών – Ανάπτυξη Τουριστικών Υποδομών
          √ Ανάπτυξη του Ναυταθλητισμού
          √ Προστασία και Ανάπτυξη της Παράκτιας Ζώνης της Θεσσαλονίκης με Κοινωνική Ενεργοποίηση και Συμμετοχή της
             Κοινωνίας των Πολιτών
          √ Περιβαλλοντική Προστασία Θαλάσσιου Στοιχείου
          √ Καταγραφή Φορέων και Αρμοδιοτήτων επί της Διαχείρισης της Αστικής Παραθαλάσσιας Ζώνης της Θεσσαλονίκης
          √ Καταγραφή Καλών Πρακτικών ΟΔΠΖ και Μέτρων / Πρωτοβουλιών / Νομοθετημάτων που έχουν αναληφθεί /
             θεσμοθετηθεί (σε μεσογειακό επίπεδο


» Πεπραγμένα ευρωπαϊκού προγράμματος MEDSEATIES