Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~49ECD6FDC76EBFAF6792C701B6FC6D34955587F8B2B75A37DAF6E46F08A15E8AE3FE80CB881B22C8945B406864AF60383967554D18F8BDD2B1755C651663ECD5EEF21754BCA46C3028BB130D06E1D0AD9C22F23E84C42A385160D973108D8F1DB4CA6A279D6BE3A667A655F6FA10AF9BBA0C8C2010C7C51C497ECD32CDBA372B321CFFFA3CF3ADAFB86F1E0648B239E985BAEA7A34581E2CE4A8ED25CAC1681D63034D65040045BC79B14EA9C93203AE32FC839B459EE48A91A1C10AFAD0BC842D022F7CFAC79DC74FB5940D5914CB454A996951DCCCC90BE896076666A9C65D2AFF411AD30BFF07
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΟΧ 6/2016
ΣΟΧ 6/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης
ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 108821/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ψ7Ο3ΩΡ5-21Ω) ΣΟΧ 6/2016 την πρόσληψη συνολικά πέντε -5- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α'1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 04-01-2017 μέχρι και 13-01-2017 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής.
Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2313-317137, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317139.


­ Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 6/2016
­ Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με ημερομηνία έκδοσης 23-8-2016
­ Έντυπο αιτήσεως ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4