Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~342F6E0764835AC62473531D29EA185B232DDB14AC977FBF1E87E80C521357D3466C5ECE1F384836D09C3722450D6242136FAF4500E05DAFEE5FF4A3381CB0D4F8DAA2F70E2DDF45F47E89EFDCA255770A4D1E0862A522D7BF3B4F7BEB378A892291315EF8965F82053AF01CF905D803610F3E48EC5723993640D1E318E0E1C506D9D9985B94264899D87690E706C24C5D724F41E0E6A7D137C06C8C327606063756AEB4A91063A9EC695048F276DA4D299036BD87038B484F5F595D79F48D62D59E02B6C9C233BD00128CC8169B977CC951111B23C6D24245FFF3B880CEF9F1E11948841F7BE784
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2017

Σήμερα στις 17 Φεβρουαρίου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για
είκοσι τρία -23- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων
της υπ' αριθμ. 97765/21-11-2016 (ΑΔΑ: Ω53ΕΩΡ5-8ΩΨ) ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ’ξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ»-Τίτλος: «Δομές Αστέγων».

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (και εν ελλείψει ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ