Αναζήτηση
Dioikitikes Ypiresies
Location: https://login.thessaloniki.gr/pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login?site2pstoretoken=v1.2~BE3349C9~4B1822F935912BA13B0367A61BE5FEE2D3C6E14B12472491CE703797EEF27C6F14CB87BF69C4325C69C4BC060E85BFF29C2543FD11C6791E1CCA405C5DA162BB6D65A1C9D1E299244210A2CCC711C84CE74134611CF1D4EA8C5273092B4B273CAC7369F467BAA6013E867212D451A89B621954D147F9D7DED28FBBE6FFE345523D7AE8106CA2CDD342510F36410C71003899A42942C6156859A03C3F9A4726C5BB4C1F801D2A8ADC3FD99AAAADB347CCFD65D12AEC95494A8949F09F1945F750E6A1E11EF16E6A2093F046474E75D3B7378809D619573FBC3429689DF9998F81A7427495E13F563890D9A5C69F3CA39B
Διοίκηση Δημοτικές Επιχειρήσεις
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2017

Σήμερα στις 17 Φεβρουαρίου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για
είκοσι τρία -23- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων
της υπ' αριθμ. 97765/21-11-2016 (ΑΔΑ: Ω53ΕΩΡ5-8ΩΨ) ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ’ξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ»-Τίτλος: «Δομές Αστέγων».

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (και εν ελλείψει ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Υπνωτήριο Αστέγων)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ