Αναζήτηση
Home Page
Eρωτηματολόγια αξιολόγησης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
Mέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του προγράμματος.

Με στόχο τη μέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του προγράμματος και το βαθμό ικανοποίησης του εισηγητή καθώς και των εκπαιδευομένων (αποφοίτων και μη) από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης και προγραμματισμού της εκπαίδευσης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης υλοποιήθηκε το υποέργο 11.

Στο πλαίσιο αυτού του υποέργου καλούνται οι εκπαιδευτές , οι εκπαιδευόμενοι καθώς και τα περιφερειακά στελέχη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης να συμπληρώσουν ορισμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης από τη διαχείριση των οποίων θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν στη βελτίωση και εξέλιξη της λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Τα ερωτηματολόγια αυτά βρίσκονται και συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στο url: http://axiologisi-kdvm.inedivim.gr/default.aspx?page=axiologisi